2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


22 KALEM YAZLIK MEYVE VE SEBZE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/459729

 

1-İdarenin

a) Adı

:

2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

GITYILMAZ MEVKII KARACAAGAÇ 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742451130 - 3742451139

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

22 KALEM YAZLIK MEYVE VE SEBZE ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.400 KG. ÇİLEK, 2.400 KG. MALTA ERİĞİ, 2.400 KG. TAZE KAYISI, 4.000 KG. TAZE ERİK, 2.400 KG. KİRAZ, 2.400 KG. ŞEFTALİ, 10.000 KG. KARPUZ, 3.000 KG. TAZE ÜZÜM, 2.500 KG. ARMUT, 10.000 KG. KAVUN, 6.000 KG HIYAR, 13.000 KG DOMATES, 5.000 KG TAZE BİBER, 4.000 KG YAZLIK KABAK, 9.000 KG PATLICAN, 2.000 KG TAZE BİBER(DOLMALIK), 18.000 KG PATATES, 7.000 KG KURU SOĞAN, 5.000 DMT MAYDANOZ, 700 DMT DEREOTU, 130 KG SARIMSAK, 4.000 KG LİMON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

2'nci Komando Tugay Komutanlığı Taşınır (Tüketilebilir)-629 Mal Saymanlığı (Bolu) Depolarına Teslim Edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

ÇİLEK, MALTA ERİĞİ, TAZE KAYISI, LİMON 01.05.2024 TARİHİNDE, , TAZE ERİK 31.05.2024 TARİHİNDE, KİRAZ 17.05.2024 TARİHİNDE, ŞEFTALİ, KARPUZ 01.07.2024 TARİHİNDE, KAVUN TAZE ÜZÜM , ARMUT 01.08.2024 TARİHİNDE, HIYAR, DOMATES, TAZE BİBER, YAZLIK KABAK, PATLICAN, PATATES, KURU SOĞAN, MAYDANOZ, DEREOTU, SARIMSAK 01.05.2024 TARİHİNDE, TAZE BİBER (DOLMALIK) 01.06.2024 MAL SAYMANLIĞINCA VERİLECEK TEBLİGATLARA İSTİNADEN İŞE BAŞLANACAKTIR. Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip saymanlıktan alınacak tebligata göre işe başlanacaktır. ÇİLEK, MALTA ERİĞİ, 01.05.2024-17.06.2024 tarihleri arasında, TAZE KAYISI 01.05.2024-15.07.2024 tarihleri arasında, TAZE ERİK 31.05.2024-31.10.2024 tarihleri arasında, ŞEFTALİ, KARPUZ 01.07.2024-15.09.2024 tarihleri arasında, KAVUN, ARMUT 01.08.2024-30.10.2024 tarihleri arasında, TAZE ÜZÜM 01.08.2024-15.10.2024 tarihleri arasında, KİRAZ 17.05.2024-30.06.2024,LİMON 01.05.2024-31.10.2024, HIYAR, DOMATES, TAZE BİBER, YAZLIK KABAK, PATLICAN, PATATES, KURU SOĞAN, MAYDANOZ, DEREOTU,SARIMSAK 01.05.2024-31.10.2024 tarihleri arasında, TAZE BİBER (DOLMALIK) 01.06.2024-31.10.2024 tarihleri arasında verilecek günlük/haftalık/aylık tebligatlara göre peyderpey mal teslimatı yapılacaktır. 10.3.2. İdare gerek gördüğü takdirde her kısım için ayrı ayrı mal teslim başlangıç ve bitiş tarihlerinde 15 (Onbeş) takvim günü ileri veya geri tarihli değişiklik yapılır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.05.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
48.3. İlgili teknik şartnamelerde, idari şartnamede belirtilmesi istenen hususların açıklamasına ihale dökümanı içerisinde (idari şartname, sözleşme ve ihale dokümanına ekli belgelerde) yer verilmiştir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02017745