6183 SAYILI KANUN GEREĞİ SATILMASINA
KARAR VERİLEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO: 2024/01

TAPU KAYDI.:
Bolu İli Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesi Eyreltilik Mevkii 217 Ada 88 Parselde kayıtlı bulunan 2885,38  m2 tarla nitelikli taşınmaz
İMAR DURUMU.:
Değerleme konusu taşınmazın ada ve parsel bazında konum tespiti imar ve kadastro paftaları incelenmek suretiyle tespit edilmiş olup gayrimenkul satış şartnamesinde gayrimenkulün imar durumu mevcuttur.
ÇAP DURUMU.:
SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Harita Mühendisi Sarper KUTER tarafından düzenlenen ekspertiz raporu (çap ve diğer bilgiler) icra satış dosyasında mevcuttur.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ.:
Değerleme konusu taşınmaz, Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Taşkesti Merkez Mahallesi, 217 Ada 88 Parsel adresinde yer alan “Tarla” vasıflı taşınmaz olup gayrimenkul satış şartnamesinde gayrimenkulün özellikleri mevcuttur.
MUHAMMEN BEDELİ.: 3.050.000,00,-TL
İHALENİN YAPILACAĞI YER-GÜN-SAAT.:
         Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 3. Kat, Yemekhane Fuaye Salonunda:
         1.Açık artırma 20.05.2024 tarihinde saat 10.00.-10.05 arası
         2.Açık artırma 27.05.2024 tarihinde saat 10.00.-10.05 arası
6183 Sayılı Kanun Hükümleri gereği satışı yapılacaktır.
GAYRİMENKULÜN ÜZERİNDEKİ MÜKELLEFİYETLER VE
VADESİ GELMEMİŞ REHİNLER.:
-Konya/Mevlâna Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar
SATIŞ ŞARTLARI:
1) Satışa iştirak edecekler resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. Taşınmazın birinci satışı satış ilanında belirtilen yer gün ve saatler arasında Aktaş Mah.Şehit Güven Keskin Sok. No:3 14100/Merkez/Bolu adresinde Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 3. Kat, Yemekhane Fuaye Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i, takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile satış ilanında belirtilen yer gün ve saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada gayrimenkulün rayiç değerin %50’ı, takip masraflarını ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2) Satışa iştirak edecekler teminat tutarlarını teminatlarını Banka Şubeleri veya bankaların internet veya mobil bankacılık kanalları üzerinde yer alan SGK ödemeleri menüsünden, ödeme türü “diğer tahsilatlar”, ödeme tipi “Beyan Usulü Saymanlık”,  Saymanlık, “Bolu Saymanlığı” seçildikten sonra 1011 kod no.lu “SSK İCRA GEÇMİŞ DÖNEM TAHSİLATI” seçeneğinden referans numarası bölümüne, T.C kimlik numarası, işyeri sicil numarası veya vergi numarası yazıldıktan sonra, teminat tutarı belirtilerek açıklamaya “icra satış dosya numarası ve satış teminatı” ibaresi yazılarak ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.Ödeme dekontlarının ihaleye katılmadan önce Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
3) Satış nedeniyle doğacak olan resmi ihale pulu, ruhsat, tapu alım-satım harcı ve diğer tapu masrafları, tellaliye resmi, katma değer vergisi damga vergisi ve taşınmazın teslim ve tahliye masrafları ile tahliye işlemleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır ve bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
4-) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süreyle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.  97. Madde kapsamında İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.
5-) Gayrimenkul Satış Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir. Satış İlan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
6) Ayrıca satış ilanı ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, adreslerde tebliğ yapılamaması veya ilgililerin adreslerinin bilinmemesi halleri için de İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgilere de tebliğ yerine kaim olacağı, İlan olunur.        
7)Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları veya 0374-2150007 (1081 Dâhili) nolu telefonu arayıp bilgi almaları, gayrimenkul satışına iştirak edeceklerin gayrimenkul satış şartnamesini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ilan olunur.  
                                                                                   10/01/2024                                  

#ilangovtr Basın No ILN01976453