T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
72 TON İTHAL TORBALI KELLE KÖMÜR VE
11 TON İTHAL TORBALI FINDIK KÖMÜR (TOPLAM:83 TON) ALINACAKTIR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Köroğlu Şehit Cevdet Keskin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Teşkilatlarının faaliyetlerini sürdürdüğü hizmet binalarında 2023-2024 Kış Sezonunda yakılacak Toplam 83 ton (72 Ton İthal Torbalı Kelle Kömür ve 11 Ton İthal Torbalı Fındık Kömür) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2023/448744

1-İdarenin
a) Adı                                                    
:
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel     Müdürlüğü
b) Adresi : Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / Bolu
c) Telefon ve faks numarası : 3742153721 (6435) / 03742157275
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu Mal Alımının

a) Adı : Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Köroğlu Şehit Cevdet KESKİN Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Teşkilatları hizmet binalarının 2023–2024 kış sezonunda ihtiyaç olan 2 Kalem (Toplam:83 Ton) İthal Torbalı Kömür
b) Niteliği, türü ve miktarı : 72 Ton İthal Torbalı Kelle Kömür , 11 Ton İthal Torbalı Fındık Kömür. (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)
c) Yapılacağı / Teslim edileceği
    yer
: Teknik Şartnamenin 9.Maddesinde belirtilen Köroğlu Şehit Cevdet Keskin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Teşkilatlarına ait hizmet binaları
ç) Süresi / Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk iş gününden itibaren yüklenici firma mal teslimlerine başlayacak olup, Teknik Şartname Madde 9 da belirtilen Köroğlu Şehit Cevdet Keskin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Teşkilatları hizmet binalarımıza istenilen miktarlardaki ithal torbalı kelle ve fındık kömürü en geç 14.07.2023 Cuma gününe kadar teslim edecektir.
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip takip eden ilk iş günü

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih
     ve saati
: 17.05.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı
     yeri (e-tekliflerin açılacağı
     adres)
: Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu ( Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 Merkez / BOLU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Kullanılması için istenilen ithal kömürler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen Satış İzin Belgesi,
Teklif Edilecek Ürüne ait kamu yada özel laboratuvarlardan alınmış en geç son üç yılı kapsayan (en az 2021 – 2022 – 2023 yıllarından herhangi birine ait analiz) Analiz Raporu,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilmiş Uygunluk Belgesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen Dağıtıcı Kayıt Belgesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi,
İstekli Dağıtıcı/Bayi/Satıcı ise Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık yapmaya izni oluğunu gösteren yetki belgesi veya Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık Sözleşmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01823817