AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- TAŞKESTİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü 2023-2 Akaryakıt Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/929001

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- TAŞKESTİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Taşkesti Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. 1 14802 Taşkesti MUDURNU/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 5366319355 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü 2023-2 Akaryakıt Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 Litre Motorin, 500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan)'ın teslimi Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğümüzün bulunduğu Belediye sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan araçlarımızın depolarına araç taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde yangın mahallinde ya da arazide çalışan iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaca göre 31.12.2023 tarihine kadar peyder pey alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.09.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü Müdür odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a-İstekli bir Akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren  belgeyi,
b-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım  Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesini,
c-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,
d-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin belgesini,
gösterir belgelerin noter tasdikli suretini veya aslını vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01889391