BOLU-SEBEN TAŞLIYAYLA BARAJI SULAMASI MALZEME ALIMI 2KISIM (3KISIM SU KONTROL ELEMANI) İKMALİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu-Seben Taşlıyayla Barajı Sulaması Malzeme Alımı 2Kısım (3Kısım Su Kontrol Elemanı) İkmali mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/507818

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122197700 - 3122197800

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bolu-Seben Taşlıyayla Barajı Sulaması Malzeme Alımı 2Kısım (3Kısım Su Kontrol Elemanı) İkmali

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Su Kontrol Elemanı Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Temin edilecek borular, İdarenin talimatları doğrultusunda Bolu-Seben Taşlıyayla Barajı Sulaması işi şantiye sahasına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yapım yüklenicisinin İdareye yazacağı talebe istinaden İdarenin yazılı talimatı üzerine üretilen malzeme, özel teknik şartnamelerde yer alan hükümler çerçevesinde sahaya getirilmiş olacaktır. İdare talep akışını dikkate alacak şekilde sözleşme süresi boyunca hangi iş kaleminin ne zaman istendiğine ilişkin üretim talep planını sözleşmenin imzalanmasından sonraki 7 gün içerisinde yükleniciye gönderecek, yüklenici beş gün içerisinde teslim programını İdareye sunacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ. 5. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

2018/12 sayılı Genelgeye göre alınmış EÜ Uygunluk Belgesi

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
Teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerine ait miktarların yıllık en az %20'sini ürettiğini gösteren kapasite raporu sunacaktır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

İsteklinin üretici olması durumunda;

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

İsteklinin üretici olması durumunda;

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

DSİ tarafından verilen ve geçerliliği devam eden Ekipman Üretici Uygunluk Belgesi

İsteklinin üretici olması durumunda;

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri

İsteklinin üretici olması durumunda;

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

İmalatçı tarafından düzenlenmiş teklife konu malları satma konusunda yetkili olunduğunu açıkça belirten yetki belgesi

İsteklinin yetkili satıcı olması durumunda ise;

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Yetki belgesinde yetkili sıfatıyla imzası bulunan kişilere ait imza sirküleri

İsteklinin yetkili satıcı olması durumunda ise;

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Yetki veren imalatçıya ait "isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler" başlığı altındaki belgeleri

İsteklinin yetkili satıcı olması durumunda ise;

Tek ortağın sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Su Kontrol Elemanı Satışı Yapmış Olmak


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
14.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları Farklı üretim teknolojisi sebebiyle diğer ortakların üretemediği su iletim/kontrol elemanlarının her biri bir kısımdır. dir.
14.2. Bu işlere ait benzer işler
Su Kontrol Elemanı Satışı Yapmış Olmak
dir.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02019421