DÜZELTME İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BOLU DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/428082
1- İdarenin
a) Adresi : SAGLIK MAH. KARADERE CAD. 1 14200 GÖLYÜZÜ 1199/505
b) Telefon ve faks numarası : 3742153613 - 3742155282
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 29.03.2024 - 5087
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : KÖROĞLU - 29.03.2024
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlanın 4.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İstekliler ; ilgili mevzuatı gereğince sahip oldukları “4925 Sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanunu’na ve aynı kanun çerçevesinde çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre ihaleye girecek firmanın ismine, Ulaştırma Bakanlığından veya ilgili Bölge Müdürlüğünden alınmış K1 yetki belgesini, aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyalarında sunmaları zorunludur.K1* belgesi kabul edilmeyecektir. -– Kara Yolları Taşıma Yönetmeliği gereğince Yüklenicinin Ulaştırma Bakanlığından veya ilgili Bölge Müdürlüğünden alınmış A1 (Kamu) yetki belgesinin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyalarında sunmaları zorunludur."
İlanın 4.3.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı  Açıklama 
Binek Araç Beyan Belgesi  İstekli ihale kapsamında çalıştıracağı binek aracı beyan edecektir, Bu araca ait Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay (Mart 2024) itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesini ihale teklifi kapsamında sunulması zorunludur. 
#ilangovtr Basın No ILN02012579