T.C.
GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:
1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu, niteliği, yeri, miktarı tarih ve saati muhammen bedeli geçici teminatı, ihale dosya teslim tarih ve saati:
İhale konusu, niteliği, yeri, süresi; Gerede Belediyesi hizmet sınırları içerisinde üretilen (cam hariç) ambalaj atıklarının, mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması için etkin bir sistem kurulması vb. işlerinin 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihalesi
İhale Tarihi: 18.07.2024 Perşembe günü
İhale Saati: 15:10
Son Dosya Teslim Saati: 12:30
Tahmin Edilen Bedel: 70.000,00 TL+KDV / Yıl
İhale Geçici Teminatı: 70.000,00 TL X3 Yıl=210.000,00 TL x %3 = 6.300,00 TL
Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 4- İhalenin hangi usulle ve nerede yapılacağı:
İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.
İhale, Belediye Meclis Toplantı salonunda, Madde 2’de belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.
Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:
İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Ticaret Sanayi Odasından alınmış Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
 2. Toplama ayırma tesisi için Lisans ve Yetki vb. belgeler,
 3. Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair taahhütname
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 6. Belediyemize Emlak V. Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.  
 

#ilangovtr Basın No ILN02057366