reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

SGK, KYK, MTV, TRAFİK CEZASI, VERGİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

SGK, KYK, MTV, TRAFİK CEZASI, VERGİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI
03 Aralık 2020 - 13:24

Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında SGK, MTV, KYK, vergi ve idari para cezası borcu olan kişilerin borçlarında yapılacak yapılandırma fırsatları ile ilgili bilgiler verdi.

Haber: Ömer Çetinaslan

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vergi, trafik cezası, idari para cezası, öğrenim kredisi borcu ve SGK borcu olan vatandaşlar, borçlarını yapılandırabilecek.

 “PEŞİN ÖDEMELERDE BÜYÜK FAİZ İNDİRİMİ UYGULANACAK”

Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, yaptığı açıklamada, kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlara bilgi vererek, “Belirtilen kapsama giren borçların yapılandırılması ile birlikte taksitli ödeme yapmak isteyen mükelleflerin borçlarının faizleri yaklaşık yüzde 70 oranında silinirken, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise yüzde 70 silindikten sonra kalan ÜFE faizinin de yüzde 90’ı silinecek. Mükellefler aynı zamanda idari para cezalarında, trafik cezalarında peşin ödemeyi tercih ederse anaparadan da yüzde 25 indirim uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili detaylı bilgi veren Taştan, “2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

7256 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi,

31.8.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

31.8.2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine (31.12.2020) kadar kesinleşen idari para cezaları -İdari Para Cezası Borçlarında, anapara %50 oranında silinmektedir-

5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

Bu Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 2925 sayılı Kanunun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,

Bu Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun ve diğer kanun hükümleri gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri, Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilenlerin ödenmemiş genel sağlık sigortası primi borçları yapılandırma kapsamındadır.

 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yapılandırma başvuruları E-devlet, E-sigorta, Posta yoluyla ya şahsen yapılacak. Ödeme şekli olarak ise peşin ödeme veya 6,9,12 ve 18 taksitle ödeme imkanı sağlanacak. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde; 01.03.2020 tarihi son ödeme günüdür. Taksitli ödeme seçeneğinde ise ilk taksit 01.03.2020 tarihinde ödenmeye başlayacak, takip eden taksitler iki ay arayla ödenecektir. Örneğin 18 taksit seçeneğinin tercih edilmesi halinde 36 aylık bir ödeme planı oluşacaktır. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde;  yapılandırma kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90 oranında silinir. Taksitli ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde ise; Yİ-ÜFE tutarında eksiltmeye gidilmez ve taksit seçeneğine göre  katsayı uygulanır. 6 taksit için, 1,04 oranında 18 taksit için ise 1,15 oranında katsayı uygulanır. Bu Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna 30.4.2021 tarihine kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak güncellenen tutar üzerinden %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil edilecektir. Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 01.03.2021 tarihinden önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit sayısının tercih edilmesi mümkün (ilk başvuru tarihi değiştirilmeksizin) bulunmaktadır. Bu durumda ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır. Diğer taraftan peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 01.03.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir. İlk kez kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (60/1/g) genel sağlık sigortası tescili yapılmış olan kişilerin, kendilerine 2019/17 sayılı genelge eki genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği (EK-1) tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, ilk defa 31.03.2021 (dahil) tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin gelir testi sonuçları ilk tescil tarihinden itibaren uygulanacaktır.

“PEŞİN VEYA TAKSİTLER HALİNDE ÖDEYEBİLECEKLER”

5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası prim borç asıllarını, başvuru şartı aranmaksızın 30.04.2021 (dahil) tarihine kadar, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir. 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilirler.”

“TEMİNAT İSTENMEYECEK”

“4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri’nden öğrenebilirler. Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca; taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin; Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.”

Kep Adresi [email protected]