reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

TEKNOLOJİNİN DİĞER BİR BOYUTU VE OLGUSU

TEKNOLOJİNİN DİĞER BİR BOYUTU VE OLGUSU
ünal çamdali( [email protected] )
27 Nisan 2022 - 11:08

Teknolojinin Tanımı ve Faydası

Teknolojiyi basitçe, bir eylemi veya bir işi daha kolay ve ucuz yapmanın yolu şeklinde tanımlamak mümkündür. Onun pek çok unsuru vardır. Bunlar: bilimsel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve diğerleridir. Bunların hepsini burada ele almak, yazının amacını ve boyutunu aşacaktır. Bu bakımdan konu, daha basit ve tecrübi değerler açısından, ana hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır.

Teknoloji ve bilim birbirinden ayrı, iki farklı olgu olsa da teknolojik gelişimin temelinde bilgi(ler) vardır. O, bazen bilimsel araştırmalardan, deneme yanılmadan, tecrübelerden ve gözlemlerden bazen de tesadüfi gelişmelerden ortaya çıkmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen altında yatan bilgi, yadsınamaz gerçektir. Bilgi pek çok olgunun ve varlığın olduğu kadar teknolojinin de temelidir. Burada bilgi nedir? Sorusu akla gelebilir. Bu da başka bir yazının (veya çalışmanın) konusudur, denilebilir.

Teknoloji, hayatın vaz geçilmez unsurudur. Yaşam onun sayesinde daha kolay, mesafeler daha kısa, üretim de daha hızlı ve ucuz olmaktadır. Eskiden yapılamayan veya yapılsa da bin bir emek ve zahmet gerektiren, pek çok ürün ve faaliyet, onunla daha kolay, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleşmektedir. Bu durum iletişimden ulaşıma, ulaşımdan da üretime kadar hemen hemen tüm alanlarda ortaya çıkmaktadır. İlkel denilebilecek yöntem ve metotlarla uzun sürede gerçekleştirilen iletişim, ulaşım ve üretim; teknoloji kullanılarak daha kısa sürelerde yerine getirilmektedir.  Bir zamanlar yurt dışına gönderilen mektubun cevabı, nerdeyse bir ayda gelirdi; bir tarladaki ürünü kaldırmak aylar alırdı; bir şehirden diğer şehre yapılan yolculuk da çok uzun (günlerce veya haftalarca) sürerdi. Şimdi tüm bunlar neredeyse geride kaldı. Haberleşmede ulaşım süresi azaldı, hız arttı, mesafeler de kısaldı…

Diğer Bir Boyutu

Teknolojinin temel amacı, insanoğlu için doğa ile mücadelede, yaşamı kolaylaştırmak olsa da bu her zaman mümkün olamamaktadır. Egemen güçler ve teknolojiyi üretenler zaman zaman onu başka ülkelere ve uluslara üstünlük kurmak, yeryüzünde etkin olmak ve doğal olarak ekonomik açıdan zenginleşmek gibi farklı amaçlar için de kullanmaktadır. İçinde bulunulan zaman ve geçmiş, bunları en iyi şekilde yansıtmaktadır. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak ve egemenliklerini sürdürme noktasında teknolojiden oldukça fazla yararlanmaktadır. Bu da teknolojinin diğer bir boyutudur.

Diğer Bir Olgusu

Teknolojinin faydalarıyla ilgili yukarıda ifade edilmeye çalışılan olumlu olgularının yanında, onun özellikle kişiler ve toplumlar üzerinde oluşturduğu olumsuz olguları veya yansımaları da belirtmek, şüphesiz mümkündür. Buradaki olumsuzlukları salt teknolojiye yüklemek de doğru değildir. Ortaya çıkan sonuç, onun kullanımı sonrasında insan psikolojisinde yarattığı etkilerdir. Önceleri iletişim ve diğer şeylerin erişimleri zordu; değerleri de yüksekti yani kıymetliydi. Ancak insanlar birbirine daha çok sevgi, saygı ve muhabbet beslemekteydi. Şimdi durum tersine döndü. Olgular ve duygular adeta değersizleşme dönemine girdi. Değersizleşme, içinde bulunulan çağın belki de en önemli özelliğiydi.

Ekonomideki “Nedret Yasası”, diğer ifadeyle nadir (az olan) malların değerli, çok olanların ise değersiz olduğu ilkesi, her alanda kendini hissettirmektedir. İnsanlar bir mala ya da hizmete ne kadar kolay erişirse onun kıymeti de o kadar azalmaktadır. Üzerine ağıtlar yakılan; türkülere, şarkılara konu olan mektuplar; resmi yazışmalar hariç neredeyse yaşamdan çıktı. Şimdi hemen hemen herkesin cep telefonu var. İletişim ve ulaşım kolaylaştı. Fakat kahve içme bahanesi temelinde kurulan, dostluk muhabbeti ise kısmen de olsa ortadan kalktı. Telefonlarda iletişimi kolaylaştırmak için farklı programlar kullanılarak oluşturulan dost ve arkadaş grupları, neredeyse dostluğu ve arkadaşlığı ortadan kaldırdı. İnsanları yakınlaştırmak için geliştirilen programlar, onların birbirlerinden uzaklaşmalarına neden oldu. Kişiler uzaklaşmakla kalmadılar, belki de birbirlerine cephe aldılar. Bunları elbette sadece teknoloji yapmadı. Teknolojinin böyle bir gayesi de yoktu. Nihayetinde o da bir eşya veya cihazdı. Bunu insanın kendisi yaptı; kendi kendine yaptı; kendi etti, kendi buldu. Bir yerden kazanırken diğer yerden kaybetti. Neyi kazandı, neyi kaybetti? Sanki bilemedi…

Sonuç

Yaşam çok boyutlu ve farklı renklerde gelişmektedir. İyi ile kötü, güzel ile çirkin, olumlu ile olumsuz hep yan yanadır. Hatta bazen de iç içedir. Eskiler ne güzel demiş: armudun sapı, üzümün de çöpü vardır. Tıpkı armut ve üzüm misali, entropi yasasına göre de eşyanın tamamında, enerjinin de belli kısmında entropi bulunmaktadır. Yaşamın kendisi de benzer şekilde, özlü sözde ve yasada ifade edilmeye çalışılan ilkelere göre oluşmaktadır. Gülün dikeninde olduğu gibi her varlık olumsuzluk (entropi) da taşımaktadır. Kaldı ki bir düzlemdeki veya boyuttaki bir sorunun çözümü, diğer bir düzlemde veya boyutta farklı bir sorunun (ya da sorunların) doğmasına neden olmaktadır. Her çözüm aynı zamanda kendi sorununu doğurmaktadır. Nihayetinde teknoloji kullanımında da benzer olgular ve sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Teknoloji yardımıyla bir sorun çözülünce, diğer sorun(lar) oluşmaktadır. İnsanoğlunun yapısı da entropi yasasına uymaktadır. Onu mutlak olarak mutlu etmek, ne yapılırsa yapılsın, yaşadığımız evren koşullarında sanki mümkün olamayacaktır…

Hoşça kalın…

Kep Adresi [email protected]