KIRTASİYE VE SARF MALZEME

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KIRTASİYE ve SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/807772

1-İdarenin

a) Adı

:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 14280 GÖLKÖY BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742534653 - 3742534638

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KIRTASİYE ve SARF MALZEME

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

22 Kalem Kırtasiye ve Sarf Malzeme Alımı/Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayniyat Saymanlığı Gölköy Yerleşkesi BOLU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 takvim günü içerisinde yüklenici idarenin deposuna tek seferde teslim edecektir. Teslimat çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılmalıdır. Resmi tatil günleri veya mesai saatleri dışında gelen malzemeler teslim alınmayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden takvim gününde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.08.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale Komisyonunun teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla İstekliler numunelerini 25.08.2023 tarihi saat 17.00'a kadar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 119 Nolu Ofis Gölköy Yerleşkesi Bolu/ Merkez adresine koli içerisinde üzerinde firmanın bilgileri olacak şekilde numune teslim tutanağı ile teslim etmek zorundadır. Ayrıca kolinin içinde bulunan her numunenin üzerinde küçük bir etiket ile sıra numarası ve firma adı yazılı olacaktır. Zamanında numunesini teslim etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler değerlendirme amacı ile kullanılacak olup, isteklilere karşılığında herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
İstekli teklif ettiği her bir kalem için teknik şartnameye uygun birer adet numune vermek zorundadır. Numune vermeyen ve sunulan numunelerin teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının tespit edilmesi halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Firmalar tarafından verilen numuneler (1 ve 2. en avantajlı teklif veren firma numuneleri hariç) kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) gün içinde İdareden geri almalıdır.15 (on beş) gün içinde alınmayan numuneler için İdarenin bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01875289