T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
LASTİK SATIN ALINACAKTIR


Bolu Emniyet Müdürlüğü kuvvesinde kayıtlı araçlar için 27 Kalem ( 500 Adet ) Yazlık ve Kışlık Lastik mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/454114

1-İdarenin

a) Adı

:

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No:25 14300 Merkez / BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742153721(6435) - 3742157275

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kuvvesinde Kayıtlı Araçlar İçin 27 Kalem (500 Adet ) Yazlık ve Kışlık Lastik

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

27 Kalem (500 Adet) Yazlık ve Kışlık Lastik Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Emniyet Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan lastik deposu (Sağlık Mah. Poyraz Sok. No:25 Merkez / BOLU)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İhale konusu yazlık lastikler 30.06.2023 tarihine kadar, Kışlık Lastikler 30.09.2023 tarihine kadar Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olacak şekilde idareye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip takip eden ilk iş günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.05.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu (Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 Merkez / BOLU )

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli Lastik Üreticisi ise Lastik Üreticisi olduğuna dair belge, Dağıtım şirketi ise Bayilik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01827043