MALZEME DOLABI İLE TEZGAHLI, BATARYALI VE EVYELİ ÇALIŞMA MODÜLÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

MALZEME DOLABI İLE TEZGAHLI, BATARYALI VE EVYELİ ÇALIŞMA MODÜLÜ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/473022

1-İdarenin

a) Adı

:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Kampüsü 14300 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742705353 - 3742700066

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MALZEME DOLABI İLE TEZGAHLI, BATARYALI VE EVYELİ ÇALIŞMA MODÜLÜ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

100 Adet 97x86x52 Çekmeceli,Compact Tablalı, Evye ve Bataryalı, Mdf Tezgah 40 Adet 205x80x55 Boy Kapaklı, Kilitli, 4 Raflı, Suntalam Malzeme Dolabı 4 Adet 205x80x55 4 Çekmeceli, Kapaklı Suntalam Malzeme Dolabı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Kampüsü/BOLU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 6(Altı) hafta içerisinde İdareye teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslimat, Muayene Kabul Komisyonu Üyeleri ve Ayniyat Sorumlusu eşliğinde İdareye yapılacaktır. Aksi hallerde doğacak sorumluluk yükleniciye aittir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu Gölköy Kampüsü / BOLU

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Malzemeler(Dolaplar ve diğer aksanlar) en az 2 yıl (24 ay) garantili olmalıdır Aday ve istekliler bu mallara ait garanti belgelerini düzenletmek ve orijinal nüshalarını talep edilmesi halinde komisyona  teslim etmekle mükelleftir.  Garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi talep edilmesi halinde komisyona sunmak zorundadır. 
Malzemelerin özellikle ahşap aksanları için garanti sonrasında ücreti mukabili 10 (on) yıl yedek parça garantisi olmalıdır. İstekli bunu ihale aşamasında belgelendirmelidir

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teknik şartnameye cevaplar sistem üzerinden (Elektronik kamu Alımları Platformu) mutlaka doldurulacaktır. Mevzuata göre bu kapsamda kataloglar da sunulmalıdır.
Numuneler veya katalog değerlendirilmesi aşamasında teknik şartnamede yer alan hususların tamamı için uygunluk aranacaktır.
Katalog: İstekliler teklif ettikleri malzemeler ile ilgili teknik şartnamede istenen özelliklerin görülebileceği; katalog, broşür, fotoğraf, teknik doküman, kullanım kitabı v.b. gibi belgeleri talep edilmesi halinde sunmak zorundadır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde verilen yanıtlar, belgeler ile malzeme ile ilgili katalog, broşür, fotoğraf, teknik doküman, kullanım kitabı v.b. gibi belgeler arasında tam uyumlu ve anlaşılır olmak zorundadır. Başka bir dilde sunulan teknik dokümanlar noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Demonstrasyon: İhale komisyonu gerekli gördüğü takdirde tüm cihazlar için demonstrasyon isteyebilir. İstekliler, demonstrasyon yazısını tebliğ tarihini izleyen 5(Beş) iş günü içerisinde idarenin uygun gördüğü yerde Demonstrasyonu gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu kapsamdaki ilgili tüm giderler (ulaşım, konaklama, vb.) isteklilere aittir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01829011