MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ  İLANI

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR 

İLİ 

İLÇESİ 

Köyü /Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Bolu

Mengen

Düzköy

110

119

2.321,17

Tam

Ham Toprak

İmarsız

326.250,00

97.875,00

14.12.2023

09:30

Bolu

Mengen

Düzköy

132

2

711,24

Tam

Ham Toprak

İmarsız

78.250,00

23.475,00

14.12.2023

10:00

Bolu 

Mengen

Düzköy

133

33

1.072,73

Tam

Ham Toprak

İmarsız

143.000,00

42.900,00

14.12.2023

10:30

Bolu 

Mengen

Düzağaç

103

89

458,61

Tam

Hali Arazi

İmarsız

56.200,00

16.860,00

14.12.2023

11:00

Bolu

Mengen

Gözecik

659

450,00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

76.500,00

22.950,00

14.12.2023

11:30

Bolu

Mengen

Gözecik

660

400,00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

20.000,00

6.000,00

14.12.2023

12:00

1-        Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri verilen Hazineye ait 6 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Mengen Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2-        İhaleye katılacakların ; 

a)       Satın almak istedikleri taşınmaza ait Mengen Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu  (2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir, banka teminat mektubu verilmesi halinde “ teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) , 

b)       Gerçek kişilerin, Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgâh belgesi) ile önlü arkalı TC nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

c)       Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

d)       Banka aracılığı ile havale/eft vb sistemden yapılan ödemelerde makbuzun veya muhasebe işlem fişinin idaremize ulaşmasında yaşanacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. Bu durumda istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir. 

3-        İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Mengen Milli Emlak Şefliği servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

4-        Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

5-     Satılacak taşınmaz malların satış bedelleri, istenilmesi halinde alıcılar tarafından peşin olarak ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 maddesi ile Bakanlığımızın 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre (Belediye ve mücavir alanları içerisinde kalan yerler için 5.000,00 (Beşbin TL) dışında 1.000,00 (Bin TL) satış bedelinin   ¼’ü peşin geri kalan kısmına ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda eşit taksitler halinde ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. 

6-    Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7-     Hazineye ait taşınmaz malların satış ve kiralama işlemleri KDV’den istisna olup vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle de emlak vergisine tabi değildir.

8-         Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce Komisyona mutlaka ulaştırılması gerekmektedir, olası gecikmelerden İdare veya Komisyon sorumluluk kabul etmez. 

9-          Ayrıca ihalelere ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ile https://bolu.csb.gov.tr/duyurular web sayfalarından öğrenilebilir.            İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01938503