MÜBADELE İLANI
BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ


Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne ait, hek/hurda durumunda bulunan 19 (ondokuz) adet taşıt ve 1(bir) adet taşıt motoru, 4645 Sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanması hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 1 Adet 2023 Model Skoda Kodiaq RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 V2 (Graphite Gri – 7 Kişilik ),   3 adet 2023 Model VW Caddy Impressıon 2.0 TDI 122 PS ( Manuel – Şeker Beyaz) ve   5 adet 2023 Model Renault Express Combi Joy 1.5 Blue DCI 95 Bg. D.Full ( Manuel – Beyaz ) araç ile mübadele (karşılıklı değişim) edilecektir.

 1. İDARENİN

a) Adresi

:

Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / Bolu

b) Telefon ve faks numarası

:

3742153721 (6435) / 03742157275

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mübadele ile ilgili şartnamede miktarı ve özellikleri belirtilen ve tahmini bedeli 4.350.750,00 TL olan HEK durumdaki (19) adet taşıt ve (1) adet taşıt motorunun, 1 Adet 2023 Model Skoda Kodiaq RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 V2 (Graphite Gri – 7 Kişilik ),   3 adet 2023 Model VW Caddy Impressıon 2.0 TDI 122 PS ( Manuel – Şeker Beyaz) ve   5 adet 2023 Model Renault Express Combi Joy 1.5 Blue DCI 95 Bg. D.Full ( Manuel – Beyaz ) araç ile mübadelesi yapılacaktır.

b) Teslim Etme ve Teslim  Alma Yeri

:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 14300)  Merkez /BOLU

c) Mübadelenin Yeri

:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No. 25 14300)  Merkez /BOLU

ç) Mübadelenin Tarih ve Saati

:

29.05.2023 Pazartesi Günü Saat:14:00
 

 1. MÜBADELE KONUSU MALIN
 1. MÜBADELE DOKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

     Mübadele dokümanı ve Şartnamesi, İdarenin Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı Doküman Bedeli Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 

 1. TAŞINIR MALLARIN YERİNDE GÖRÜLMESİ

     Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08:30 – 17:30 saatleri arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir.
 

 1. MÜBADELEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a)  Teklif mektubunu,

b)  Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,

c)   Dokümanın satın alındığına dair belge

ç)  Tebligat adresini gösterir belgeyi,

d) Mübadele edilecek malzemeleri görerek ihaleye girdiğine dair taahhütname    (örneği mübadele doküman dosyasında olacak)

e) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu  Ticaret  ve/veya Sanayi odası yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odası belgesi,
     1-  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihi içinde bulunduğu yılda     alınmış, ilgisine göre ticaret ve /veya sanayii odasına yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
     2-  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,   

f)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza  beyannamesi veya imza sirküleri:
     1-   Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
     2-  Tüzel kişilik olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, Komandite ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alacakları adli sicil belgesi istenir

g)  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
     1-  Gerçek kişi olması halinde kendisinin;
     2-  Tüzel kişilik olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, Komandite ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alacakları adli sicil belgesi istenir.
 

 1. MÜBADELEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

           Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.

a)  Mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,  

b) Mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

ç)  (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

d)  Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 11.maddesinde belirtilenler mübadeleye katılamaz


 

 1. TEKLİFLERİN SUNUMU VE AÇIK ARTIRMA USULÜ

Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini kapalı zarf içerisinde sunmak ve daha sonra sözlü olarak açık artırma usulü şeklinde ihale gerçekleştirilir.
 

 1.  SÖZLEŞME

Sözleşme yapılacaktır. Ancak ihale sonucunun tebliğ edilmesinden itibaren 15(onbeş) gün içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz.
 

 1.  KISMİ TEKLİF

 Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
 

 1.  İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 1.  Mübadeleye Konu Araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE EDİLECEK ARAÇLARA AİT BİLGİLER

S.No

Plakası

Markası

Modeli

Motor
Hacmi

Motor
Gücü

Kilometre

Faal /
Arızalı

1

06 AA 2138

Hyundai Accent

2010

1599

82 KW

203.489

FAAL

2

06 AA 2441

Renault Symbol

2010

1390

75 KW

174.895

FAAL

3

14 A 0005

Ford Transit

2011

1402

103 KW

293.921

FAAL

4

14 A 0014

Ford Connect

2012

1753

66 KW

211.960

FAAL

5

14 A 0015

Ford Connect

2012

1753

66 KW

302.055

FAAL

6

14 A 0221

Hyundai Starex

2007

2497

102 KW

208.307

FAAL

7

14 A 0224

Hyundai Accent

2007

1599

82 KW

200.742

FAAL

8

14 A 0247

Ford Connect

2009

1753

82 KW

209.409

FAAL

9

14 A 0255

Renault Megane

2009

1598

82 KW

188.876

FAAL

10

14 A 0256

Renault Megane

2009

1598

82 KW

295.987

FAAL

11

14 A 0258

Renault Megane

2009

1598

82 KW

97.846

FAAL

12

14 A 0259

Renault Megane

2009

1598

82 KW

151.097

FAAL

13

14 A 0261

Renault Megane

2009

1598

82 KW

295.988

FAAL

14

14 A 0265

Renault Symbol

2009

1390

72 KW

406.004

FAAL

15

14 A 0266

Renault Symbol

2009

1390

72 KW

287.504

FAAL

16

14 A 0279

Renault Fluence

2012

1598

82 KW

366.114

FAAL

17

14 A 0260

Renault Megane

2009

1598

82 KW

147.717

FAAL

18

14 A 0278

Hyundai Accent

2012

1599

82 KW

174.551

FAAL

19

14 A 0299

Renault Kangoo

2013

1400

66 KW

289.434

FAAL

20

14 A 0282

Ford Transit

2012

-

-

Sadece Motor

Motor 

#ilangovtr Basın No ILN01822506