T.C.
GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜLKİYETİ GEREDE BELEDİYESİNE AİT KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN İHALE İLANI

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:
1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu, niteliği, yeri, miktarı tarih ve saati muhammen bedeli geçici teminatı, ihale dosya teslim tarih ve saati, kira süresi:

MÜLKİYETİ GEREDE BELEDİYESİNE AİT KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLERİN İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, İHALE TARİHİ, SAATİ VE KİRA SÜRESİ
İHALE KONUSU, NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI MUHAMMEN BEDEL/AY GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI %3 İHALE TARİHİ GÜNÜ İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ İHALE DOSYASI TESLİM SAATİ
Demirciler Mahallesi İsmail GÜR Caddesi Mezbahane alanı içinde yapılan 50 m2 kapalı 1 Nolu Tüp Deposu 775 TL 837,00 TL 18.07.2024 Perşembe 14.10 3 YIL   (36 AY) 18.07.2024
12.30
Demirciler Mahallesi İsmail GÜR Caddesi Mezbahane alanı içinde yapılan 50 m2 kapalı 2 Nolu Tüp Deposu 775 TL 837,00 TL 18.07.2024 Perşembe 14.20 3 YIL   (36 AY) 18.07.2024
12.30
Demirciler Mahallesi İsmail GÜR Caddesi Mezbahane alanı içinde yapılan 50 m2 kapalı 3 Nolu Tüp Deposu 775 TL 837,00 TL 18.07.2024 Perşembe 14.30 3 YIL   (36 AY) 18.07.2024
12.30
Demirciler Mahallesi İsmail GÜR Caddesi Mezbahane alanı içinde yapılan 50 m2 kapalı 4 Nolu Tüp Deposu 775 TL 837,00 TL 18.07.2024 Perşembe 14.40 3 YIL   (36 AY) 18.07.2024
12.30
Demirciler Mahallesi İsmail GÜR Caddesi Mezbahane alanı içinde yapılan 50 m2 kapalı 5 Nolu Tüp Deposu 775 TL 837,00 TL 18.07.2024 Perşembe 14.50 3 YIL   (36 AY) 18.07.2024
12.30

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 4- İhalenin hangi usulle ve nerede yapılacağı:
İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.
İhale, Madde 2’de açıklanan İşyeri için, Belediye Meclis Toplantı salonunda, Madde 2’de belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.
Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:
İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Bayilik lisans belgesi veya Yetkili satıcı olduğunu gösterir belge
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 4. Belediyemize Emlak V. Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

#ilangovtr Basın No ILN02057330