T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
TAŞIT BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIRBolu Emniyet Müdürlüğü kuvvesinde kayıtlı araçların 2024 yılı taşıt bakım ve onarımı için hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;
 

İhale Kayıt Numarası

:

2023/1156957

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bolu İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi

:

Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / Bolu

c) Telefon ve faks numarası

:

3742153721 (6435) / 03742157275

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Adı

:

Bolu Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı araçların 2024 Yılı periyodik bakım (işçilik dahil) ve akü (montaj dahil) ihtiyaçlarının karşılanması işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

Bolu Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı araçların periyodik bakım ve akü ihtiyaçlarının karşılanması işi (Ayrıntılı Bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.)

c) Yapılacağı/teslim edileceği Yer

:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ( Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 Merkez /BOLU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d)İşe Başlama Tarihi

01.01.2024

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.11.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ( Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 Merkez /BOLU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetleri/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01916958