VETERİNER TIBBİ İLAÇ, TIBBİ ÜRÜN, SARF MALZEME, CİHAZ VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

T.C. BOLU BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 Kısımdan Oluşan Veteriner Tıbbi İlaç, Tıbbi Ürün, Sarf Malzeme, Cihaz ve Ekipman mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/716847

 

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C. BOLU BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

BÜYÜK CAMI MAH. IZZET BAYSAL CAD. 99 14000 MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

4442658 - 3742170064

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 Kısımdan Oluşan Veteriner Tıbbi İlaç, Tıbbi Ürün, Sarf Malzeme,, Cihaz ve Ekipman

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kısımdan oluşan: 54 Kalem Veteriner Tıbbi İlaç, 68 Kalem Veteriner Tıbbi Ürün, Sarf Malzeme,, ve 9 Kalem Veteriner Cihaz ve Ekipman Alım İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu Belediye Başkanlığı / Veteriner İşleri Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1. Kısım Tıbbi İlaç İçin: İşin süresi 120 gün dür. Şartnamede belirtilen aşı, ilaç ve malzemeler, istenildiği şekilde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 110 gün süresince idarenin isteği doğrultusunda parça parça Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Acil talep edilen malzeme ve ilaçların teslimi en geç 3 gün içerisinde yapılacaktır. İhalenin bitimine kalan 10 gün de ise varsa henüz teslim edilmemiş olan ilaç ve malzemelerin tamamının teslimi veteriner işleri müdürlüğüne yapılmak zorundadır. 2. Kısım Veteriner Tıbbi ürün, Sarf Malzeme için :İşin süresi 120 gün dür. Şartnamede belirtilen malzemeler, istenildiği şekilde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 110 gün süresince idarenin isteği doğrultusunda parça parça Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Acil talep edilen malzemelerin teslimi en geç 7 gün içerisinde yapılacaktır. İhalenin bitimine kalan 10 gün de ise varsa henüz teslim edilmemiş olan tıbbi sarf ve malzemelerin tamamının teslimi veteriner işleri müdürlüğüne yapılmak zorundadır. 3. Kısım Veteriner Cihaz ve Ekipman için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından listesi verilecek tıbbi malzeme ve cihazların teslimi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 gün içerisinde yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzaladıktan sonra 1(bir) gün içerisinde işe başlar.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.06.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu Belediye Başkanlığı - İhale ve Satınalma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Yüklenici, 1. Kısım Veteriner Tıbbi İlaç İçin : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği ve Veteriner İşleri Müdürlüğünün alması gereken “İşletme Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni” belgesini müdürlük adına almak ve ödemesini yapmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02040511