Mart 1920 ortasından itibaren Türkiye'de olaylar birden bire büyük hız kazanmıştı. 16 Mart'ta İstanbul işgal edilmiş ve bu işgalin, hazırlanmakta olan barış anlaşmasının imzalanmasına kadar süreceği, bizzat işgali yapan güçlerin yayınladıkları bildiride açıkça ilan edilmişti. "Ya barış anlaşması olarak önünüze getirilecek olan anlaşmayı itirazsız kabul edip imzalarsınız, ya da işgali kaldırmayız." diyorlar ve İstanbul'u bir koz, Ege'ye çıkarılan Yunan'ı maşa olarak kullanıyorlardı. Tüm bu gelişmeler ise bir "master plan"ın adım adım uygulanmaya konan aşamalarıydı.

İstanbul'un işgali beklenen bir darbeydi ve Mustafa Kemal bu darbenin geleceğini aylar önce sezmiş ve defalarca dile getirmişti. Bir tedbir olarak da, bu yüzden meclisin İstanbul'da toplanmaması gerektiğini "Sivas Komutanlar Toplantısı" dâhil pek çok ortamda savunmuştu. Sonuçta, beklenen olmuştu; önemli olan bundan sonra alınacak olan tavrın ne olması gerektiğiydi. İşgalin muhatabı üç kurum mevcuttu: 1-Mebuslar Meclisi 2-Hükümet 3-Saray yani Hükümdar.

İşgalciler henüz Ankara'yı muhatap almıyorlardı. Önemli olan bu üç kurumun göstereceği tepki ve alacakları tavırdı. Hükümete gelince, İstanbul işgal edildiğinde, Sadrazam Salih Paşa kabinesini kuralı henüz 8 gün olmuştu. İşgalle birlikte hükümet kendini büyük bir krizin ortasında buldu. Bir taraftan her gün onlarca yurtsever aydın işgalciler tarafından tutuklanırken, öte yandan işgalcilerin hükümet üzerindeki baskısı da yoğunlaşıyordu. Yüksek Komiserler 26 Mart'ta bir ortak nota vererek, hükümetin Kuva-yı Milliye'yi bir isyan hareketi saymasını, mensuplarını da asi ilan etmesini istediler. Salih Paşa böyle bir baskıya boyun eğip, böylesi bir demeç vermektense, 2 Nisan günü Saray'a istifasını vermeyi tercih etmişti. Meclis ve hükümetin bu baş eğmez ve cesur tavrı karşısında tüm gözler Saray'a çevrilmişti. Vahdettin, ülkedeki tüm yurtseverlerin, kurum ve derneklerin, "o gelirse felaket olur" dedikleri Damat Ferit Paşa'yı Sadaret'e getirdi ve tamamen "teslimiyetçi" bir politikaya döndü. Damat Ferit Paşa, Padişah Vahdettin'in buyruğuna uyarak 10 Nisan'da Kuva-yı Milliye'yi asi ve yasadışı ilan etmekle kalmadı, bu asillerin katledilmelerinin şeriat yönünden gerekli (meşru) olduğuna ilişkin fetvalar da aldı ve yayınladı. Ertesi gün de Vahdettin Meclis-i Mebus an’ı kapattığını ilan etti.

İstanbul'da Meclis-i Mebusan 18 Mart günü, "güvenli bir ortamda görev yapma olanağı doğuncaya kadar meclis görüşmelerinin ertelenmesi..." kararını alınca, o güvenli ortamın Ankara'da mevcut olduğunu ifade eden Mustafa Kemal, Meclis'in Ankara'da açılmasını temin için 19 Mart'ta tüm valiliklere, bağımsız sancaklara, Kolordu Komutanları'na gönderdiği telgrafla derhal yeniden seçimlere gidilmesini temsil heyeti adına istedi. Ayrıca Meclis-i Mebusan üyelerini Ankara'da açılacak bu meclise davet etti. 

Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de yeniden seçim yapılmasına ilişkin olarak Heyet-i Temsiliye adına ilgililere bir emir göndermiş ve seçilecek kişilerin Ankara'da toplanmalarını istemişti ama Ankara'da toplantıların yapılabileceği bir bina bile yoktu. İttihat ve Terakki Kulübü için yapılmakta olan bir binanın inşaatı hızlandırıldı, inşa halindeki bir ilkokulun kiremitleri buraya aktarıldı ve hızla bitirilen bina pek sade bir suretle döşenerek toplantılar için uygun hale getirildi.    

Kurulacak meclisin adı ne olmalıydı? Mustafa Kemal ve bazı arkadaşları "Meclis-i Kebir-i Milli" adını kabul ettiler. Kısa bir süre sonrasında da "Türkiye Büyük Millet Meclisi" adı benimsendi.  

Yeni seçilenlerle İstanbul'dan kaçabilen milletvekillerinin bir kısmı Ankara'ya geldikleri halde Büyük Millet Meclisi'nin hangi gün ve tarihte açılacağı belli değildi. Bununla beraber, hazırlıkların 23 Nisan'dan önce bitirileceği anlaşılınca, Meclis'in 23 Nisan Cuma günü açılmasına karar verildi ve açılışla ilgili olarak 21 Nisan ve 22 Nisan tarihlerinde Mustafa Kemal tarafından iki genelge yayımlandı. Bunlardan birincisinde Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan Cuma günü Ankara'da açılacağı bildirildi. Bir gün sonra yani 22 Nisan 1920'de yayımlanan genelge ile de, açılış tarihinden itibaren bütün "Makamat-ı Mülkiyye ve Askeriye'nin ve umum milletin merciinin Büyük Millet Meclis'i olduğu" bildiriliyordu.    

23 Nisan 1920 günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra topluca Meclis binasına gelindi. Dualarla kurbanlar kesildikten sonra Meclis, saat 14.45’de en yaşlı olan Milletvekili olan Sinop Milletvekili Şerif Bey'in bir söylevi ile açıldı. Şerif Bey, İstanbul'un geçici olarak yabancılar tarafından işgal edildiğini ve bu suretle "Hilafet Makamı'nın ve Hükümet Merkezi'nin" istiklalini kaybettiğini, bu hale boyun eğmenin ise "ecnebi esaretini kabul" etmek olduğunu söyledi. Hâlbuki öteden beri özgür olarak yaşamış olan Türk Milleti'nin yine de aynı suretle yaşamak istediğini, esir olmayı şiddetle reddettiğini ve bundan dolayı bu meclisin toplandığını söyledi. Sonra, "Milletimizin dâhili ve harici istiklal-i tam dâhilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" dedi.    

Ertesi gün yapılan seçimle Mustafa Kemal, oybirliğiyle Meclis Başkanlığı'na seçildi. Mustafa Kemal teşekkür konuşmasında, Meclis'in olağanüstü yetkilerle millet egemenliğine dayanarak toplandığını da belirtmiştir.    

Meclisin açılışını izleyen gün Mustafa Kemal Paşa'nın teklifi ile Meclis, aşağıdaki esasları kabul etmiştir.

1) Mecliste beliren milli iradenin, yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur.

2) Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.

23 NİSAN

1920- Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

1929- 23 Nisan ilk defa Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

1948- II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi, törenle
halka açıldı.
1960- İzmit Petrol Rafinerisinin temeli atıldı.
1961- İlk TBMM binası müze haline getirildi.

1979- Türkiye'nin 7 ülke ile telefon görüşmesini sağlayacak uyduyla haberleşme istasyonu hizmete girdi.

1992- Sağlık kontrolü için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a, prostat kanseri teşhisi konuldu.

24 NİSAN

1909- İstanbul'a gelen Hareket Ordusu, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.

1920- İtilaf Devletleri temsilcilerinin San Remo Konferansı'nda kararlaştırdıkları Sevr Antlaşması, incelenmek üzere Osmanlı Hükümeti'ne verildi.

1920- İngilizler Şile'ye asker çıkararak kasabayı işgal etti.

1920- Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

1959- Mısır Devlet Başkanı Nasır, ''Shell ve Anglo-Egyptian'' petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.

2004- BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'ta çözüm için hazırladığı plana ilişkin referandum yapıldı. KKTC'de kabul edilen, ancak Güney Kıbrıs Rum kesiminde reddedilen plan, her iki toplum tarafından kabul edilmediği için reddedilmiş oldu.

25 NİSAN

1915- Çanakkale'de sabaha karşı İngilizler; Fransız kuvvetleri ve Anzak Kolordusu'yla beraber Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale sahillerinden çıkarma yapmaya başladı.

1915- Çanakkale cephesinde Kara Muharebeleri başladı. Arıburnu Zaferi kazanıldı.

1918- Ermeni komitacılar, Kars'ın doğusundaki Subatan köyünde 750 Türk’ü katletti.

1920- İsmet Bey (İnönü), Genelkurmay Başkanlığına getirildi.

1920- TBMM adına Başkan Mustafa Kemal Paşa, ''Milleti birlik ve beraberliğe çağıran ve düşman yalanlarına
inanılmamasını isteyen'' genelgesi yayımlandı.
1946- İstanbul-Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.

1962- Anayasa Mahkemesi kuruldu.

2000- TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin genel başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet
Sezer'i cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak, TBMM'ye sundular.

2017- Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. Türkiye, 13 yıl sonra yeniden siyasi denetime alındı.

26 NİSAN

1961- Yüksek Seçim Kurulu oluşturuldu.

1986- Rusya'daki Çernobil nükleer santralinde patlama oldu. 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan, Türkiye de etkilendi.
                                                                         27 NİSAN

1915- Barbaros zırhlısı, bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı.

1930- Atatürk Ankara'da VI. Türk Ocakları Kurultayı’na katıldı.

1992- TRT, Türk Cumhuriyetlerine yönelik uydu televizyon yayınını (Avrasya) başlattı.

2018- Cumhuriyet tarihinin ilk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası satıldı.

28 NİSAN

1915- ''Hilal-i Ahmer''in adı ''Kızılay''a çevrildi.

1921- İzmit, İngilizlerin ayrılışı üzerine Yunanlılar tarafından işgal edildi.

1988- Ermeni terör örgütü ASALA'nın kurucusu Agop Agopyan, Atina'da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürüldü.

1993- İstanbul'daki Ümraniye çöplüğü, biriken metan gazı yüzünden patladı; 39 kişi öldü.

29 NİSAN

1919- İtalyanlar Antalya'yı işgal etti.

1920- TBMM, ''Hıyaneti Vataniye'' kanununu onayladı.

1959- ''Spor Toto'', şans oyunları arasına girdi.

1979- Çağdaş Türk tiyatrosunun temelini atan ve geliştiren Muhsin Ertuğrul İzmir’de vefat etti.